Art. 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Dag: kalenderdag; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten, al dan niet op afstand, aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst: een overeenkomst tussen consument en ondernemer, waarbij wederzijdse rechten en verplichtingen worden aangegaan; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Ontbinding: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van de mogelijkheid tot ontbinding of herroeping.

Art. 2 – Identiteit van de ondernemer

Vestigingsadres: Josse Clymansstraat 6A, 2550 Kontich, België
BTW identificatienummer: BE0627.682.149

Art. 3 – Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
2.Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Art. 4 – Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.De ondernemer is niet aansprakelijk voor door de consument zelf foutief bestelde maten of passingen. De op de website aangegeven maat- en passingstabellen zijn zuiver indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
4.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
◦4.1. de prijs inclusief belastingen;
◦4.2. de eventuele kosten van aflevering;
◦4.3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
◦4.4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
◦4.5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; ◦4.6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
◦4.7. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
◦4.8. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Art. 5 – De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
◦4.1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
◦4.2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken in het geval van een overeenkomst op afstand, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
◦4.3. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument de overeenkomst kan ontbinden, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van de mogelijkheid tot ontbinden;
◦4.4. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
◦4.5. de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

Art. 6- Ontbinding

1.De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen 8 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, maar niet nadat levering heeft plaatsgevonden. De consument is gehouden om binnen 10 dagen na ontbinding de ondernemer alle schade die hij ten gevolge van de ontbinding lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 20% van de verkoopwaarde van de overeenkomst, tenzij partijen bij het afsluiten van de overeenkomst een lager percentage hebben afgesproken.
2.Ontbinding van een overeenkomst, waarbij op uitdrukkelijk verzoek van de consument door ondernemer producten voor de consument zijn besteld en waarvoor vooraf volledige vooruitbetaling is gevraagd aan de consument, is niet mogelijk.
3.Bij ontbinding van de overeenkomst doord de consument zullen enkel en alleen de prijs van de goederen terugbetaald worden. Betalings- en verzendingskosten worden niet terugbetaald.

Art. 7 – Herroepingsrecht bij de overeenkomst op afstand

1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand met geldige redenen te ontbinden gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de factuurdatum. 2.Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 opeenvolgende kalenderdagen na factuurdatum, aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Art. 8 – Kosten in geval van herroeping

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Bij retournering van de goederen door de consument zullen enkel en alleen de prijs van de goederen terugbetaald worden. Betalings- en verzendingskosten worden niet terugbetaald.
3.Indien een consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, echter niet de volledige bestelling retourneert, komen zowel de (eventuele) verzendkosten als de kosten van terugzending voor zijn rekening.
4.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 90 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Art. 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:
◦2.1 die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
◦2.2 die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
◦2.3 die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
◦2.4 die snel kunnen bederven of verouderen;
◦2.5 voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Art. 10 – De prijs

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in wettelijke BTW tarieven.
2.Indien een prijs abusievelijk foutief in de winkel of op de website van de ondernemer is vermeld en dit door ondernemer aan de consument schriftelijk is medegedeeld, heeft de consument het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. 3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Art. 11 – Levering en uitvoering

1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de overeenkomst.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag van het product/ de producten dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.Bezorging naar postbusnummers, antwoordnummers en NAPO-adressen (militaire adressen) is uitgesloten.

Art. 12 – Betaling

1.Betaling dient te geschieden bij bestelling. Op verzoek van de consument of van ondernemer kan de betaling ook per bank geschieden. 2.Op verzoek van de consument of van ondernemer kan voorafgaand aan de levering een aanbetaling verlangd worden.
3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Art. 13 – Ruilen en retourneren bij de overeenkomst (niet op afstand)

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen producten te ruilen of te retourneren, deze termijn gaat in op de factuurdatum.
2.Indien hij van de mogelijkheid gebruik wil maken producten te ruilen of retourneren, zal hij het product , voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs tezamen met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.Indien het een bundel betreft, dient deze in zijn geheel geretourneerd te worden.
4.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 90 dagen na het retourneren, terugbetalen.

Art. 14 – Uitsluitingen ruilen en retourneren

1.Uitgesloten van de mogelijkheid tot ruilen of retourneren zijn producten:
◦1.1 die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
◦1.2 die door de ondernemer rijklaar afgemonteerd en/of afgesteld geleverd zijn aan de consument.
◦1.3 die door de ondernemer op naam van de consument zijn gesteld in het register van het RDW.
◦1.4 die op uitdrukkelijk verzoek van de consument voor de consument zijn besteld en waarvoor vooraf door de ondernemer volledige betaling is gevraagd aan de consument.
◦1.5 die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
◦1.6 die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Hieronder vallen onder andere producten die in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne niet retour genomen kunnen worden;
◦1.7 die snel kunnen bederven of verouderen;
◦1.8 voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Art. 15 – Garantiebepalingen

1.De ondernemer garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende product.
3.De garantie is niet overdraagbaar.
4.De door ondernemer op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de ondernemer aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 16 – Garantieperiode

1.Producten worden gedurende 1 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.

Art. 17 – Garantieomvang

1.Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door ondernemer is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van ondernemer worden gerepareerd dan wel worden vervangen.
2.Kosten van transport van en naar ondernemer komen voor rekening van de consument.
3.Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt de ondernemer voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Art. 18 – Indienen garantieclaim
1.Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van het betreffende product voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs, ter inspectie te worden aangeboden bij de ondernemer

Art. 19 – Aansprakelijkheid garantie

1.Een door ondernemer gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat de ondernemer ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van de ondernemer strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer betreffende gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 20 – Uitsluitingen garantie

1.Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, kettingbladen, freewheelen, cassettes, bodies, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
2.In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
◦2.1 Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
◦2.2 Het product is niet conform de door fabrikant voorgeschreven instructies onderhouden;
◦2.3 Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
◦2.4 Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;
3.Specifieke productvoorwaarden en uitsluitingen:
◦3.1 Wielsets: uitgesloten van garantie zijn wiellagers en overige loopdelen. Ook spaakbreuk is uitgesloten van garantie, tenzij veroorzaakt door constructie- en/of materiaalfouten. Om spaakbreuken te voorkomen dient een nieuwe wielset na 500km te worden nagespannen, hiervoor kunt u terecht bij BVPARTS. Dit naspannen zit niet in de prijs van een wielset inbegrepen;
◦3.2 Verende voorvorken: Om goede prestaties, veiligheid en een lange levensduur van uw voorvork te verzekeren is er regelmatig onderhoud nodig, kijk voor het onderhoudsschema van uw voorvork in de gebruikershandleiding, deze is ook te downloaden op de website van de betreffende fabrikant. Garantie is niet van toepassing op normale slijtage. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, ondervinden schade als gevolg van normaal gebruik en of het achterwege blijven van onderhoud volgens fabrikant;
◦3.3 Compex toestellen en batterijen.

Art. 21 – Klachtenregeling

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Art. 22 – Geschillen

1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2.Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Art. 23 – Overmacht

1.Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de ondernemer in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 2.Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art. 24- Disclaimer

1.Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan niet worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.